Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
 
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W SĄDZIE REJONOWYM W NYSIE W WYMIARZE 1/2 ETATU

 
Dodano: 2009-04-07 09:08:07             Zmodyfikowano: 2009-04-07 09:27:59
Rejestr zmian

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W SĄDZIE REJONOWYM W NYSIE W WYMIARZE 1/2 ETATU

A – 1102 – 15/09                                                                                                                      Załącznik Nr 1

Prezes Sądu Rejonowego w Nysie
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W SĄDZIE REJONOWYM W NYSIE
w wymiarze 1/2 etatu

PODSTAWOWE DANE:  

Nazwę i adres sądu
Sąd Rejonowy w Nysie,
48-300 Nysa, Plac Kościelny 6

Oznaczenie konkursu
A – 1102 – 15/09  konkurs na staż urzędniczy

Określenie wolnych stanowisk pracy
Jedno wolne stanowisko pracy – w wymiarze ½ etatu od dnia 1 lipca 2009 r.


Wymagania niezbędne:
­- Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia;
­- Pełna zdolność do czynności prawnych;
­- Osoba niebędąca prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także, przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
­- Nieposzlakowana opinia;
­- Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
-­ Wyrażenie zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w dokumentacji przedłożonej dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:
­- Znajomość obsługi komputera (Word);
­- Szybka umiejętność pisania na komputerze;
­- Znajomość Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
­- Znajomość Rozporządzenia MS z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych;
­- Znajomość Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury;
­- Znajomość przepisów kodeksu postępowania cywilnego, w tym dotyczące postępowania w sprawach procesowych;
­- Znajomość Zarządzenia MS z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.
Kandydaci powinni również wykazać się zdolnościami analitycznymi, komunikatywnością, odpornością na stres, kulturą osobistą, a także umiejętnością pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
­- protokołowanie na rozprawach;
­- wykonywanie wszystkich czynności związanych z wyznaczeniem sesji, aż do czasu ich ukończenia i oddania kierownikowi sekretariatu;
-­ sporządzanie wszelkich pism;
­- przepisywanie uzasadnień;
­- wykonywanie wszelkich prac zleconych przez Przewodniczącego Wydziału i Kierownika Sekretariatu.

Wymagane dokumenty:
-­ List motywacyjny;
­- Curriculum vitae;
­- Kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie;
­- Oświadczenie o niekaralności (zgodnie z art. 2 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U z 1998 roku, Nr 162, poz. 1125);
-­ Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
­- Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na niniejszym stanowisku;
­- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
­- Inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na adres: Sąd Rejonowy w Nysie, 48-300 Nysa, Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, z dopiskiem: „Rekrutacja 1102-15/09” w terminie do dnia 15 maja 2009 r. do godziny 15:30. Decyduje data wpływu oferty do Sądu, lub data stempla pocztowego. Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Nysie w celu przeprowadzenia procedury naboru. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Uprzejmie informujemy, że nadesłane oferty nie zostaną zwrócone. Informacja o etapach konkursu i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Sądu (www.nysa.sr.gov.pl), tablicy ogłoszeń Sądu. Informacja telefoniczna: (077) 448 – 35 – 16.

 

druki do pobrania 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Nysie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.